มากกว่าเตรียมความพร้อมเข้า ป.1
คือ “ พั ฒ น า ”
IQ ดี EQ เด่นเล่นสร้างสรรค์
BANDEKPLEUM Knowledge Building And Skill Improvements School

BANDEKPLEUM
Knowledge Building And
Skill Improvements School
IQ ดี EQ เด่น
เล่นสร้างสรรค์

โรงเรียนสร้างเสริมและพัฒนาบ้านเด็กปลื้ม หลักสูตรสร้างเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพเด็กเล็ก

โรงเรียนสร้างเสริมและพัฒนาบ้านเด็กปลื้ม

หลักสูตรสร้างเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพเด็กเล็ก

โรงเรียนเอกชนนอกระบบ ประเภทสร้างเสริมทักษะชีวิต ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งตามเลขที่ใบอนุญาต กร. ๓๕/๒๕๖๓

IQ ดี EQ เด่น เล่นสร้างสรรค์

วิสัยทัศน์

โรงเรียนสร้างเสริมและพัฒนาบ้านเด็กปลื้ม มุ่งพัฒนาเด็กปฐมวัยอายุ 3 – 10 ปี ให้มีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา โดยเน้นให้เด็กเรียนรู้ผ่านการเล่น การลงมือปฏิบัติ การทำกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย ฝึกการใช้ทักษะชีวิตควบคู่กับด้านวิชาการ ให้เป็นผลเมืองที่มีความสมบูรณ์ ที่พื้นฐาน ที่มั่นคง สามารถที่จะไปเผชิญกับโลกภายนอกได้ อย่างสง่างาม และมีเครื่องมือในการเรียนรู้เพื่อการเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างมีความสุขตลอดชีวิต
BANDEKPLEUM
Knowledge Building And
Skill Improvements School

วิสัยทัศน์
โรงเรียนสร้างเสริมและพัฒนาบ้านเด็กปลื้ม มุ่งพัฒนาเด็กปฐมวัยอายุ 3 – 10 ปี ให้มีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา โดยเน้นให้เด็กเรียนรู้ผ่านการเล่น การลงมือปฏิบัติ การทำกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย ฝึกการใช้ทักษะชีวิตควบคู่กับด้านวิชาการ ให้เป็นผลเมืองที่มีความสมบูรณ์ ที่พื้นฐาน ที่มั่นคง
สามารถที่จะไปเผชิญกับโลกภายนอกได้ อย่างสง่างาม และมีเครื่องมือในการเรียนรู้เพื่อการเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างมีความสุขตลอดชีวิต
หลักสูตรและเอกลักษณ์

หลักสูตรสร้างเสริมและพัฒนาอัจฉริยะภาพเด็กเล็ก

ได้รับการรับรองหลักสูตรจากกระทรวงศึกษาธิการ

หลักสูตรแรกและหลักสูตรเดียวในประเทศไทยที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ

รายละเอียดหลักสูตร คลิกดอกไม้ได้เลยค่ะ
สร้างกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียน
สามารถเรียนรู้และสร้างองค์ความรู้ได้
ด้วยตนเองอย่างมีความสุขตลอดชีวิต
BANDEKPLEUM
Knowledge Building And
Skill Improvements School

หลักสูตรและเอกลักษณ์

หลักสูตรสร้างเสริมและพัฒนาอัจฉริยะภาพเด็กเล็ก

ได้รับการรับรองหลักสูตรจากกระทรวงศึกษาธิการ

หลักสูตรแรกและหลักสูตรเดียว

ในประเทศไทย

ที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ

รายละเอียดหลักสูตร คลิกดอกไม้ได้เลยค่ะ
สร้างกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียน
สามารถเรียนรู้และสร้างองค์ความรู้ได้
ด้วยตนเองอย่างมีความสุขตลอดชีวิต
หลักสูตรสร้างเสริมและพัฒนาอัจฉริยะภาพเด็กเล็ก

หลักสูตรสร้างเสริมและพัฒนาอัจฉริยะภาพเด็กเล็ก

BANDEKPLEUM
Knowledge Building And
Skill Improvements School

หลักสูตรสร้างเสริมและพัฒนาอัจฉริยะภาพเด็กเล็ก  1. ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการคิด
  2. ส่งเสริมและพัฒนาทักษะการใช้ภาษาในการสื่อสาร
  3. ส่งเสริมและพัฒนาด้านตรรกะและคณิตศาสตร์
  4. ส่งเสริมและพัฒนาด้านมิติสัมพันธ์และจินตภาพ
เกี่ยวกับเรา

สถาบันการเตรียมความพร้อมบ้านเด็กปลื้มได้เริ่มต้นดำเนินการขึ้นในปี 2553 โดยมีจุดมุ่งหมายเตรียมความพร้อมระดับอนุบาลเข้าศึกษาต่อระดับประถมศึกษาปีที่ 1 โดยยึดหลักการว่า มากกว่าเข้า ป.1 คือ พัฒนา ทั้งนี้เนื่องจากทางคุณครูดุ๊ยดุ่ยเล็งเห็นว่า การคัดเลือกเข้า ป.1 นั้น สุดท้าย ผู้ปกครองไม่สามารถที่จะได้โรงเรียนที่ตนเองคาดหวังให้ลูกเข้ารับการศึกษาได้เสมอไป แต่ในการเตรียมความพร้อม สิ่งที่ผู้สอน คุณครู และผู้ปกครองสามารถทำให้เกิดขึ้นกับเด็กๆ ได้แน่นอน คือการพัฒนา โดยเฉพาะ การพัฒนาที่ถูกหลัก จะทำให้การเรียนรู้ของนักเรียนเกิดประสิทธิผล มีเครื่องมือการเรียนรู้ที่ดี เป็นรากฐานการเรียนรู้ทุก ๆ สิ่งได้ตลอดชีวิต

หลักสูตรการเรียนการสอนของสถาบัน ครอบคลุมทั้งด้านวิชาการและความพร้อม โดยคุณครูผู้สอน และครูผู้ช่วย จะมีบทบาทเป็น facilitator คือเป็นผู้เอื้ออำนวยให้เกิดบรรยากาศในห้องเรียนให้เอื้ออำนวยต่อการเรียนรู้ ประคองให้ผู้เรียน เรียนรู้อารมณ์ การจัดการตนเอง การใช้เครื่องมือการเรียนรู้ต่างๆ ไปพร้อมกับองค์ความรู้ด้าน ศิลปวัฒนธรรม ความเป็นไทย ศีลธรรมจรรยา วิชาการและอื่นๆ เข้าไป

ทั้งนี้ในการเรียนการสอน ทางโรงเรียนจะให้ประสบการณ์ทางการเรียนรู้ตามวิธีการดังกล่าวอย่างเข้มข้นลึกซึ้ง ต่อเนื่อง และเป็นไปตามธรรมชาติ จนเกิดเป็นวัฒนธรรมในการเรียนรู้ขึ้นใหม่ คือมีความกระหายที่จะเรียนรู้ (passion of learning) โดยผู้เรียนไม่รู้สึกต่อต้าน และติดเป็นนิสัยใฝ่เรียนรู้ไปตลอดชีวิต สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ปี 2542

BANDEKPLEUM
Knowledge Building And
Skill Improvements School

เกี่ยวกับเรา

ประวัติโรงเรียนและผู้บริหาร.

นางสาวราชกุล นพคุณกิจจา ผู้ถือใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียน

มากกว่าเข้า ป.1 คือ พัฒนา

สถาบันการเตรียมความพร้อมบ้านเด็กปลื้มได้เริ่มต้นดำเนินการขึ้นในปี 2553 โดยมีจุดมุ่งหมายเตรียมความพร้อมระดับอนุบาลเข้าศึกษาต่อระดับประถมศึกษาปีที่ 1 โดยยึดหลักการว่า มากกว่าเข้า ป.1 คือ พัฒนา ทั้งนี้เนื่องจากทางคุณครูดุ๊ยดุ่ยเล็งเห็นว่า การคัดเลือกเข้า ป.1 นั้น สุดท้าย ผู้ปกครองไม่สามารถที่จะได้โรงเรียนที่ตนเองคาดหวังให้ลูกเข้ารับการศึกษาได้เสมอไป แต่ในการเตรียมความพร้อม สิ่งที่ผู้สอน คุณครู และผู้ปกครองสามารถทำให้เกิดขึ้นกับเด็กๆ ได้แน่นอน คือการพัฒนา

โดยเฉพาะ การพัฒนาที่ถูกหลัก จะทำให้การเรียนรู้ของนักเรียนเกิดประสิทธิผล มีเครื่องมือการเรียนรู้ที่ดี เป็นรากฐานการเรียนรู้ทุก ๆ สิ่งได้ตลอดชีวิต

หลักสูตรการเรียนการสอนของสถาบัน ครอบคลุมทั้งด้านวิชาการและความพร้อม โดยคุณครูผู้สอน และครูผู้ช่วย จะมีบทบาทเป็น facilitator คือเป็นผู้เอื้ออำนวยให้เกิดบรรยากาศในห้องเรียนให้เอื้ออำนวยต่อการเรียนรู้ ประคองให้ผู้เรียน เรียนรู้อารมณ์ การจัดการตนเอง การใช้เครื่องมือการเรียนรู้ต่างๆ ไปพร้อมกับองค์ความรู้ด้าน ศิลปวัฒนธรรม ความเป็นไทย ศีลธรรมจรรยา วิชาการและอื่นๆ เข้าไป

ทั้งนี้ในการเรียนการสอน ทางโรงเรียนจะให้ประสบการณ์ทางการเรียนรู้ตามวิธีการดังกล่าวอย่างเข้มข้นลึกซึ้ง ต่อเนื่อง และเป็นไปตามธรรมชาติ จนเกิดเป็นวัฒนธรรมในการเรียนรู้ขึ้นใหม่ คือมีความกระหายที่จะเรียนรู้ (passion of learning) โดยผู้เรียนไม่รู้สึกต่อต้าน และติดเป็นนิสัยใฝ่เรียนรู้ไปตลอดชีวิต สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ปี 2542

นักเรียนของเรา

BANDEKPLEUM
Knowledge Building And
Skill Improvements School

นักเรียนของเรา
  • Korean bibimbap with egg and vegetables
  • Simple italian pizza with cherry tomatoes
  • Chicken breast steak with vegetables
  • Autumn pumpkin soup
  • Autumn pumpkin soup
  • Autumn pumpkin soup
BANDEKPLEUM
Knowledge Building And
Skill Improvements School

ติดต่อเรา

คลิก ส่งข้อความเพื่อรับการติดต่อกลับ

https://www.facebook.com/
bandekpleum

โรงเรียน สร้างเสริมและพัฒนาบ้านเด็กปลื้ม
Bandekpleum Knowledge Building and
Skill Improvement School
สถานที่ตั้ง
เลขที่ 87 โครงการ The JAS รามอินทรา
ชั้น 2 ถนนลาดปลาเค้า แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน
กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ 09 6162 6245
อีเมล thaikidhappy@gmail.com
Facebook บ้านเด็กปลื้ม

คลิก ส่งข้อความเพื่อรับการติดต่อกลับ

https://www.facebook.com/bandekpleum

โรงเรียน สร้างเสริมและพัฒนาบ้านเด็กปลื้ม
Bandekpleum Knowledge Building and Skill Improvement School
สถานที่ตั้ง เลขที่ 87 โครงการ The JAS รามอินทรา ชั้น 2 ถนนลาดปลาเค้า แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน
กรุงเทพมหานคร 10210 โทรศัพท์ 09 6162 6245
อีเมล thaikidhappy@gmail.com  Facebook บ้านเด็กปลื้ม

Close Menu