มากกว่าเตรียมความพร้อมเข้า ป.1
คือ “ พั ฒ น า ”
IQ ดี EQ เด่นเล่นสร้างสรรค์
BANDEKPLEUM Knowledge Building And Skill Improvements School

ร้านของเล่น

ของเล่นถูกแลกด้วยนักเรียนคนใหนบ้าง

รูปของเล่น รายละเอียดของเล่น รายละเอียดนักเรียน