การเรียน Zoom เตรียมความพร้อมครั้งที่1

เกมส์ออนไลน์สำหรับบ้านเด็กปลื้ม

  คณิตศาสตร์

 1. คณิตศาสตร์จับคู่ผลคูณ1
 2. คณิตศาสตร์จับคู่ผลคูณ2
 3. คณิตศาสตร์จับคู่ผลคูณ3
 4. คณิตศาสตร์จับคู่ผลคูณ4
 5. คณิตศาสตร์จับคู่ผลคูณ5
 6. คณิตศาสตร์จับคู่ผลคูณ6
 7. คณิตศาสตร์หาผลบวก1
 8. คณิตศาสตร์จับคู่ผลบวก2
 9. คณิตศาสตร์จับคู่ผลบวก3
 10. คณิตศาสตร์จับคู่ผลบวก4
 11. คณิตศาสตร์จับคู่น้ำหนักสิ่งของ
 12. คณิตศาสตร์วัดความยาวจากสิ่งของ
 13. คณิตศาสตร์เรียงลำดับจากมากไปน้อย
 14. คณิตศาสตร์เรียงลำดับจากน้อยไปมาก
 15. วิทยาศาสตร์

 16. วิทยาศาสตร์เรื่องวัสดุที่ใช้ทำของเล่น
 17. วิทยาศาสตร์เรื่องวัสดุที่ใช้ทำของใช้
 18. วิทยาศาสตร์จับคู่อวัยวะ
 19. วิทยาศาสตร์จับคู่อวัยวะน้องเหมียว
 20. วิทยาศาสตร์จับคู่ส่วนประกอบของพืช1
 21. วิทยาศาสตร์จับคู่ส่วนประกอบของพืช2
 22. วิทยาศาสตร์จับคู่ลักษณะต่างๆของพืช
 23. วิทยาศาสตร์จับคู่อวัยวะภายใน
 24. วิทยาศาตร์จับคู่หน้าที่ของอวัยวะภายใน
 25. วิทยาศาสตร์จับคู่อวัยวะภายนอก
 26. วิทยาศาสตร์สิ่งมีชีวิต
 27. วิทยาศาสตร์จับคู่ชื่อพืช
 28. วิทยาศาสตร์จับคู่สัตว์
 29. วิทยาศาสตร์เรื่องทิศ
 30. วิทยาศาสตร์วัฏจักรน้องเต่า
 31. วิทยาศาสตร์วัฏจักรผีเสื้อ
 32. วิทยาศาสตร์จับคู่วัสดุ1
 33. วิทยาศาสตร์จับคู่วัสดุ2
 34. วิทยาศาสตร์จับคู่วัสดุ
 35. วิทยาศาสตร์เรื่องทิศ
 36. ภาษาไทย

 37. ไทย1
 38. ไทย2
 39. ไทย3/1
 40. ไทย3/2
 41. ไทยสระอะ
 42. ไทยสระอุ
 43. ไทยสระอึ
 44. ไทยสระเอ
 45. ไทยสระแอ
 46. ไทยสระแอะ
 47. ไทยสระโอ
 48. ไทยสระโอะ
 49. ไทยสระออ
 50. ไทยสระเอีย
 51. ไทยสระเอือ
 52. ไทยสระอัว
 53. ไทยสระเอา
 54. ไทยสระไอ
 55. ไทยสระใอ
 56. ไทยสระอำ
 57. ไทยสระเออ
 58. ไทยสระเออะ