อนุบาล2 เรียนครั้งที่10

เอกสารการบ้าน เทอม 1 ครั้งที่ 10 วันที่ 25,26,28 กรกฎาคม 2563

การบ้านอนุบาล2ครั้งที่10
1. คณิตศาสตร์. ไม่มี
2. ภาษาไทย
รายละเอียด มี 2 แบบฝึก โดยโรงเรียนได้ถ่ายเอกสารให่แล้ว 1 ชุด
นำชุดจับมือเขียน มาส่งวันที่ 8-9 สิงหาคม ได้ลูกข่าง
3. เชาว์ มี 1 แบบฝึก พร้อมเฉลย โดยโรงเรียนได้ถ่ายเอกสารให่แล้ว 1 ชุด