อนุบาล2 เรียนครั้งที่12

เอกสารการบ้าน เทอม 1 ครั้งที่ 12 วันที่ 8, 9, 11 สิงหาคม 2563

การบ้านอนุบาล2ครั้งที่12
1. คณิตศาสตร์. ไม่มี
2. ภาษาไทย มี 1 แบบฝึก
3. การสังเกตและมิติสัมพันธ์ มี 4 แบบฝึก