อนุบาล2 เรียนครั้งที่14

เอกสารการบ้าน เทอม 1 ครั้งที่ 14 วันที่ 22, 23, 25 สิงหาคม 2563

การบ้านอนุบาล2ครั้งที่14
1. คณิตศาสตร์. ไม่มี
2. ภาษาไทย มี 1 แบบฝึก
3. การสังเกตและมิติสัมพันธ์ มี 3 แบบฝึก