อนุบาล2 เรียนครั้งที่16

เอกสารการบ้าน เทอม 1 ครั้งที่ 16 วันที่ 5, 6, 8 กันยายน 2563

การบ้านอนุบาล2ครั้งที่16 เอกสารประกอบด้วย 1 ทักษะ ดังนี้
1. ทักษะภาษา
1.1 สระอะ
1.2. สระเอือ