การเรียนการสอนที่โรงเรียนหลังโควิท เตรียมความพร้อมครั้งที่1

ทางโรงเรียนจะอัพเดทอีกครั้ง หลังทางโรงเรียนรู้ตารางเรียนแล้ว