อนุบาล3 เรียนครั้งที่16

เอกสารการบ้าน เทอม 1

ครั้งที่ 16 วันที่ 8 – 9 สิงหาคม 2563


การบ้านอนุบาล 3 ครั้งที่16
1. คณิตศาสตร์. ไม่มี
2 ภาษาไทย ไม่มี
3. มิติสัมพันธ์และตรรกะ มี 10 แบบฝึก