อนุบาล3 เรียนครั้งที่17

เอกสารการบ้าน เทอม 1

ครั้งที่ 17 วันที่ 15 – 16 สิงหาคม 2563


การบ้านอนุบาล 3 ครั้งที่17
1. ทักษะคำนวณ มี 5 ไฟล์
โดยไฟล์ที่ 4 เป็นโจทย์ของชุดที่ 3 และ ไฟล์ที่ 5 เป็นเฉลยของทักษะคำนวณ
2. ทักษะมิติสัมพันธ์และตรรกะ มี 1 ไฟล์
3. บรีพเป็นคลิป และภาพสรุป 6 ภาพ
**ในคลิปใช้ wording “ทักษะมิติสัมพันธ์และตรรกะ” เป็น “เชาว์ปัญญา”