อนุบาล3 เรียนครั้งที่18

เอกสารการบ้าน เทอม 1

ครั้งที่ 18 วันที่ 22 – 23 สิงหาคม 2563


การบ้านอนุบาล 3 ครั้งที่18
1. คณิตศาสตร์. มี 5 แบบฝึก
2 ภาษาไทย ไม่มี
3. มิติสัมพันธ์และตรรกะ ไม่มี