อนุบาล3 เทอม2 เรียนครั้งที่13จริง เรียนผ่านZoom


เรียนผู้ปกครอง
เอกสาร “แบบฝึกเรียนจริงครั้งที่ 13” ชุดนี้ ใช้เรียนกับ zoom เพื่อชดเชยการเรียนครั้งที่ 13
โดยเวลาเรียน ทางโรงเรียนจะนำส่งตารางเรียนในวันพุธที่ 13 มกราคม
กรณีที่นักเรียนไม่สะดวกเรียนตามเวลาที่โรงเรียนจัดให้ สามารถปรับเวลาได้
ขอบพระคุณค่


เอกสารเทอม 2 ครั้งที่ 13
1. เอกสารประกอบ มี 1 ไฟล์