อนุบาล3 เทอม2 เรียนครั้งที่15จริง เรียนผ่านZoom


เรียนผู้ปกครอง
เอกสาร “แบบฝึกเรียนจริงครั้งที่ 15” ชุดนี้ ใช้เรียนกับ zoom
เพื่อชดเชยการเรียนครั้งที่ 15 วันที่ 30-31 มกราคม 2564


เอกสารเทอม 2 ครั้งที่ 15
1. เอกสารประกอบ มี 1 ไฟล์