อนุบาล3 เรียนครั้งที่20

เอกสารการบ้าน เทอม 1

ครั้งที่ 20 วันที่ 5 – 6 กันยายน 2563


การบ้านอนุบาล 3 ครั้งที่ 20 เอกสารประกอบด้วย 2 ทักษะ ดังนี้
1. ทักษะคำนวณ
1.1 โจทย์ปัญหานับเพิ่ม
1.2 นาฬิกา
1.3 คานแทนค่า
2. ทักษะภาษา
2.1 แบบฝึกหาสระในประโยค
2.2 เฉลยละเอียดแบบฝึกหาสระในประโยค