มากกว่าเตรียมความพร้อมเข้า ป.1
คือ “ พั ฒ น า ”
IQ ดี EQ เด่นเล่นสร้างสรรค์
BANDEKPLEUM Knowledge Building And Skill Improvements School

ดาวน์โหลด เอกสารศัพท์ภาษาไทยเตรียมความพร้อมเข้า ป.1 แบบ pdf

ที่

คำ

ที่

คำ

ที่

คำ

ที่

คำ

1

มี

24

รู้

47

จับ

70

ตา (อวัยวะ)

2

ไม่

25

อยู่

48

โรงเรียน

71

หา

3

ก็

26

ได้

49

ปลูก

72

ผ้าห่ม

4

ไป

27

หนังสือ

50

ผัก

73

น้ำปลา

5

กิน

28

น้ำ

51

รู้จัก

74

ขี่

6

แม่

29

นอน

52

เดิน

75

แขน

7

บ้าน

30

รถ

53

ชาม

76

อาบน้ำ

8

หมอ

31

เห็น

54

รัก

77

แตงโม

9

ใส่

32

น้อง

55

มะม่วง

78

แกง

10

มัน (ส)

33

ผม (ส)

56

หมู

79

ดอกไม้

11

เขา (ส)

34

มือ

57

กระต่าย

80

มะพร้าว

12

ขาย

35

ขนม

58

พระ

81

ส้ม

13

คน (น)

36

ช้อน

59

ปาก

82

ฟัง

14

ข้าว

37

เลี้ยง

60

เรือ

83

เงาะ

15

พ่อ

38

จาน

61

หม้อ

84

เรา

16

เล่น

39

ดู

62

ตัว

85

มีด

17

ให้

40

เสื้อ

63

กล้วย

86

หัว

18

หนู (ส)

41

ไข่

64

หมอน

87

ยาย

19

ชอบ

42

ลูก

65

ดิน

88

มะละกอ

20

มา

43

ถ้วย

66

เก็บ

89

น้า

21

ล้าง

44

ไก่

67

ปลา

90

โทรทัศน์

22

พี่

45

ขา (น)

68

หมา

91

ชุด

23

ซื้อ

46

ตำรวจ

69

ตลาด

92

นก

ที่

คำ

ที่

คำ

ที่

คำ

ที่

คำ

93

แมว

116

เด็ก

139

พระราชินี

162

งู

94

เที่ยว (ก)

117

ชมพู่

140

นั่ง

163

ลุง

95

เพื่อน

118

หน้า

141

เต่า

164

เสื้อ

96

น้ำตาล

119

โต๊ะ

142

ผักกาด

165

ตู้เย็น

97

จมูก

120

ช้าง

143

การ์ตูน

166

ตา (ญาติ)

98

ผ้า

121

พา

144

เท้า

167

พาย (ก)

99

ถู

122

ยา

145

ร้อน

168

ละมุด

100

ครู

123

นักเรียน

146

วัว

169

กุหลาบ

101

นม

124

ของเล่น

147

อา

170

หญ้า

102

ผักบุ้ง

125

แม่ค้า

148

พริก

171

หยิบ

103

ตู้

126

ลำไย

149

หู

172

ตัด

104

พระเจ้าอยู่หัว

127

เป็ด

150

ผู้หญิง

173

ที่นอน

105

ผม (น)

128

ส้มโอ

151

ป้า

174

จระเข้

106

ดี

129

ตีน

152

ฟัน (น)

175

เจอ

107

สอน

130

ตุ๊กตา

153

ผู้ชาย

176

ปู่

108

ย่า

131

เตียง

154

ดอกเข็ม

177

ก๋วยเตี๋ยว

109

ห้อง

132

หลัง

155

รูป

178

รถไฟ

110

วิ่ง

133

กัด

156

ป่า

179

ครัว

111

แปรง (น)

134

เสื้อกันหนาว

157

มะเขือ

180

ควาย

112

ไหว้

135

ขนมปัง

158

กางเกง

181

นา

113

โรงพยาบาล

136

ขัน (น)

159

ในหลวง

182

ขนุน

114

ทหาร

137

เตา

160

เสื้อผ้า

183

นกแก้ว

115

ลิง

138

มุ้ง

161

เขียน

184

สวนสัตว์

ที่

คำ

ที่

คำ

ที่

คำ

ที่

คำ

185

หมี

208

ประตู

231

รถยนต์

254

กระป๋อง

186

ฝน

209

ฝรั่ง (ผลไม้)

232

กระป๋อง

255

กระเป๋า

187

ต้ม

210

นั่น

233

ฉีดยา

256

กระโปรง

188

คะน้า

211

ฉัน (ส)

234

ถั่ว

257

กระรอก

189

ข้าวสาร

212

ถนน

235

คอ

258

กลัว

190

สะดือ

213

วิทยุ

236

ตะหลิว

259

กว่า

191

ร่ม

214

อ่าน

237

ปลาทู

260

กอด

192

ปู (น)

215

ทัพพี

238

ตับ

261

ก่อน

193

คิ้ว

216

องุ่น

239

กระโดด

262

กะ

194

ดื่ม

217

มะยม

240

ตก

263

กะทิ

195

ยิง

218

หมวก

241

  กราบ

264

กะละมัง

196

สมุด

219

กระเป๋า

242

  กุ้ง

265

กัด

197

น้อยหน่า

220

กะหล่ำปลี

243

ก็

266

กัน

198

ม้า

221

นิ้ว

244

กบ

267

กับ

199

หัวเข่า

222

กวาด

245

กระจก

268

กา

200

สิงโต

223

ถุง

246

กระจุย

269

กาง

201

กวาง

224

ไล่

247

กระดิ่ง

270

กางเกง

202

ร้องไห้

225

ติด

248

กระดุม

271

กาแฟ

203

วัด

226

เปิด

249

กระโดด

272

กาย

204

มะขาม

227

มัด

250

กระต่าย

273

ก้าว

205

หมาป่า

228

ผักชี

251

กระถิน

274

กำเนิด

206

ลางสาด

229

บิน

252

กระเทียม

275

กำลัง

207

ชาวนา

230

มะลิ

253

กระเบื้อง

276

กิน

ที่

คำ

ที่

คำ

ที่

คำ

ที่

คำ

277

กี่

300

ขวา

323

เขา (ส)

346

คัด

278

กุ้ง

301

ขอ

324

เข่า

347

คั่ว

279

กู

302

ของ

325

เข้า

348

ค้า

280

เก๊

303

ขัง

326

เขียง

349

คาง

281

เก่ง

304

ขัน

327

เขียน

350

คำ

282

เก็บ

305

ขวด

328

เขียว

351

ค่ำ

283

เกม

306

ขับ

329

แข็ง

352

คำนับ

284

เกเร

307

ขา (น)

330

แข่ง

353

คิด

285

เกลือ

308

ข่า

331

แขน

354

คิ้ว

286

เก้าอี้

309

ข้า

332

ไข่

355

คืน

287

เกาะ

310

ข้าง

333

ไข้

356

คือ

288

เกิด

311

ขาด

334

คด (ข้าว)

357

คุก

289

เกี่ยว

312

ข้าม

335

คน (น)

358

คุย

290

แก

313

ขาย

336

ค้น

359

คู

291

แก่

314

ขาว

337

คบ

360

คู่

292

แกง

315

ข่าว

338

ครัว

361

เค็ม

293

แก้ว

316

ข้าว

339

ครู

362

เคย

294

แกะ

317

ขี่

340

คว่ำ

363

เคียว

295

ใกล้

318

ขี้

341

คอ

364

แค่

296

ไก่

319

ขีด

342

คอย

365

ใคร

297

ไกล

320

ขึ้น

343

ค่อย

366

ฆ่า

298

ขน

321

ขุด

344

ค่ะ

367

งาน

299

ขยะ

322

เข็ม

345

คะน้า

368

งาม

ที่

คำ

ที่

คำ

ที่

คำ

ที่

คำ

369

ง่าย

392

จืด

415

ช่าง

438

ซิ

370

งู

393

เจ็บ

416

ช้าง

439

ซื้อ

371

เงาะ

394

เจอ

417

ชาม

440

ดม

372

เงิน

395

เจ้า

418

ชาย

441

ด้วย

373

เงือก

396

เจาะ

419

ชาว

442

ดอก

374

จน

397

แจก

420

ชิงช้า

443

ดัง (ข)

375

จบ

398

แจกัน

421

ชิ้น

444

ด่า

376

จม

399

ใจ

422

ชื่อ

445

ดาว

377

จอก (น้ำ)

400

ใจดี

423

ชุด

446

ดำ (ข)

378

จอด

401

ฉัน (ส)

424

เช็ด

447

ดิน

379

จอบ

402

ฉีด

425

เช้า

448

ดินสอ

380

จะ

403

ชก

426

เชิด

449

ดี

381

จังหวะ

404

ชน

427

เชื่อ

450

ดึง

382

จัด

405

ชนะ

428

เชือก

451

ดื่ม

383

จับ

406

ชมพู่

429

ใช่

452

ดื้อ

384

จาก

407

ชวน

430

ใช้

453

ดุ

385

จ้าง

408

ช่วย

431

ซน

454

ดู

386

จาน

409

ช้อน

432

ซ่อน

455

เด็ก

387

จำ

410

ชอบ

433

ซ้อน

456

เดิน

388

จำปี

411

ชะอม

434

ซ่อม

457

เดียว

389

จิ้งจอก

412

ชั่ง

435

ซอย

458

เดี่ยว

390

จิงโจ้

413

ชิ้น

436

ซัก

459

เดี๋ยว

391

จึง

414

ชั่ว

437

ซ้าย

460

แดง

ที่

คำ

ที่

คำ

ที่

คำ

ที่

คำ

461

แดด

484

ตัว

507

แตงโม

530

ถูก

462

โดด

485

ตา

508

แต่ง

531

แถว

463

โดน

486

ตาก

509

โต

532

ไถ

464

โดย

487

ต่าง

510

โต๊ะ

533

ท่วม

465

ได้

488

ตาม

511

ใต้

534

ท่อ

466

ตก

489

ตาย

512

ใต้ถุน

535

ทอง

467

ตน

490

ตำ

513

ถม

536

ท้อง

468

ต้น

491

ติด

514

ถ้วย

537

ทอด

469

ต้ม

492

ตี

515

ถอด

538

ทะนาน

470

ต่อ

493

ตีน

516

ถอน

539

ทะเล

471

ตอก

494

ตึก

517

ถอย

540

ทะเลาะ

472

ต้อง

495

ตื่น

518

ถัง

541

ทั้ง

473

ตอน

496

ตุ่ม

519

ถั่ว

542

ทัน

474

ตอบ

497

ตู้

520

ถ้า

543

ทับ

475

ต่อย

498

เต้น

521

ถาง

544

ทา

476

ตะกร้า

499

เต็ม

522

ถาด

545

ทาง

477

ตะไคร้

500

เตะ

523

ถ่าน

546

ทาน (กิน)

478

ตะปู

501

เตา

524

ถาม

547

ท่าน

479

ตะวัน

502

เต่า

525

ถีบ

548

ทำ

480

ตัก

503

เติม

526

ถึง

549

ทำไม

481

ตั้ง

504

เตียง

527

ถือ

550

ทำเล

482

ตัด

505

แต่

528

ถุง

551

ทิ้ง

483

ตับ

506

แตงกวา

529

ถู

552

ที

ที่

คำ

ที่

คำ

ที่

คำ

ที่

คำ

553

ที่

576

นับ

599

โน้น

622

ประตู

554

ทีวี

577

นา

600

ใน

623

ปลา

555

ทุก

578

น่า

601

บน

624

ปวด

556

ทุเรียน

579

น้า

602

บวก

625

ป่วย

557

เท

580

นาง

603

บ้วน

626

ปอ

558

เท่า

581

นาน

604

บ่อ

627

ปอก

559

เท้า

582

นาย

605

บอก

628

ปั้น

560

เที่ยง

583

นาฬิกา

606

บอด

629

ป่า

561

เทียน

584

นำ

607

บอน

630

ป้า

562

เที่ยว (ก)

585

น้ำ

608

บ่อน

631

ปาก

563

แทน

586

นิด

609

บ่อย

632

ปิ้ง

564

ไทย

587

นิทาน

610

บัง

633

ปิด

565

เธอ

588

นิ่ม

611

บันได

634

ปี

566

นก

589

นิยาย

612

บาง

635

ปีน

567

นม

590

นิ้ว

613

บ้าง

636

ปืน

568

นอก

591

นิสัย

614

บ้าน

637

ปุ๋ย

569

น้อง

592

นี่

615

บ่าย

638

ปู (น)

570

นอน

593

นี้

616

บิน

639

ปู่

571

น้อย

594

นึก

617

บุก

640

ปูน

572

นัก

595

นึ่ง

618

บุ้ง

641

เป็ด

573

นั่ง

596

นุ่ง

619

บูชา

642

เป็น

574

นั่น

597

เนื้อ

620

แบบ

643

เปล่า

575

นั้น

598

แน่

621

ใบ

644

เป้า

ที่

คำ

ที่

คำ

ที่

คำ

ที่

คำ

645

เปิด

668

พระ

691

ฟ้า

714

มีด

646

เปียก

669

พละ

692

ฟืน

715

มึง

647

แป้ง

670

พวก

693

ฟื้น

716

มืด

648

แปรง

671

พอ

694

ฟุ้ง

717

มือ

649

แปล

672

พ่อ

695

ฟูก

718

มื้อ

650

ไป

673

พะโล้

696

ไฟ

719

มุง

651

ผม (น)

674

พัก

697

มอง

720

มุ่ง

652

ผัก

675

พัด

698

มะกอก

721

มุ้ง

653

ผัด

676

พับ

699

มะขาม

722

เม็ด

654

ผ้า

677

พา

700

มะเขือ

723

เมีย

655

ผ่าน

678

พาย

701

มะนาว

724

เมื่อ

656

ผิด

679

พี่

702

มะไฟ

725

เมือง

657

ผี

680

พื้น

703

มะม่วง

726

แม่

658

ผู้

681

พุง

704

มะยม

727

แมง

659

ผูก

682

พูด

705

มะละกอ

728

แม้น

660

เผา

683

เพราะ

706

มะลิ

729

แมว

661

เผื่อ

684

เพาะ

707

มังคุด

730

โมง

662

ฝน

685

เพื่อ

708

มัด

731

ไม่

663

ฝัง

686

เพื่อน

709

มัน (ส)

732

ไม้

664

ฝา

687

แพ้

710

มา

733

ยก

665

ฝ่าย

688

แพะ

711

ม้า

734

ยอด

666

เฝ้า

689

ฟัง

712

มาก

735

ย่อม

667

พบ

690

ฟัน (น)

713

มี

736

ยัก

ที่

คำ

ที่

คำ

ที่

คำ

ที่

คำ

737

ยัง

760

รอง

783

เรือ

806

ลำไย

738

ยา

761

ร้อง

784

เรื่อง

807

ลิเก

739

ย่า

762

ร้อน

785

เรือน

808

ลิง

740

ยาก

763

รอบ

786

เรื่อย

809

ลื่น

741

ยาง (น)

764

ระวัง

787

แรก

810

ลืม

742

ย่าง

765

รัก

788

โรย

811

ลุก

743

ยาม

766

รักษา

789

ไร่

812

ลุง

744

ยาย

767

รัด

790

ลง

813

ลูก

745

ย้าย

768

รับ

791

ลด

814

เล็ก

746

ยาว

769

ราคา

792

ลบ

815

เลข

747

ยิง

770

ราชินี

793

ลม

816

เล่น

748

ยิ้ม

771

ราด

794

ล้ม

817

เล็บ

749

ยืน

772

ร้าน

795

ลอง

818

เล่ม

750

ยุง

773

ร้าย

796

ละมุด

819

เลย

751

ยุ่ง

774

รำ

797

ลัก

820

เละ

752

เย็น

775

รีด

798

ลับ

821

เล่า

753

เย็บ

776

รีบ

799

ลา

822

เล้า

754

เยอะ

777

รู้

800

ลาก

823

เลี้ยง

755

แย่ง

778

เร็ว

801

ลาง

824

เลี้ยว

756

โยน

779

เรา

802

ล้าง

825

เลือด

757

รด

780

เรียก

803

ลางสาด

826

เลื่อย

758

รวม

781

เรียง

804

ลาบ

827

แล

759

รอ

782

เรียน

805

ลาย

828

แล้ง

ที่

คำ

ที่

คำ

ที่

คำ

ที่

คำ

829

แล้ว

852

สวน

875

เสียง

898

หอม (ข)

830

และ

853

สวม

876

เสียบ

899

หอย

831

ไล่

854

สวย

877

เสือ

900

หัก

832

วัด

855

สอน

878

เสื่อ

901

หั่น

833

วัน

856

สอบ

879

เสื้อ

902

หัว

834

วัว

857

ส้อม

880

ใส่

903

หัวเราะ

835

ว่า

858

สะดือ

881

หก (ก)

904

หา

836

วาง

859

สะพาน

882

หญ้า

905

ห่า

837

ว่าง

860

สะอาด

883

หนา

906

หาง

838

วาด

861

สั่ง

884

หน้า

907

หาม

839

ว่าน

862

สังกะสี

885

หนี

908

หาย

840

วิ่ง

863

สั้น

886

หนู

909

หิน

841

วิชา

864

สับ

887

ห่ม

910

หิว

842

วิตามิน

865

สับปะรด

888

หมอ

911

หุง

843

วิธี

866

สาด

889

หม้อ

912

หุ่น

844

เวลา

867

สาย

890

หมา

913

หู

845

เวียน

868

สาว

891

หมี

914

เห

846

ไว้

869

สี

892

หมู

915

เห็น

847

ศาลา

870

สุก

893

หมู่

916

เหนือ

848

ส่ง

871

สุข

894

หรือ

917

เหล้า

849

สบู่

872

สู้

895

หวี

918

เหลือ

850

ส้ม

873

เส้น

896

ห่อ

919

เห่า

851

สวด

874

เสา

897

ห้อง

920

แห่ง

ที่

คำ

ที่

คำ

ที่

คำ

ที่

คำ

921

แหน

944

เอง

967

กอง

990

ขม

922

ให้

945

เอา

968

ก้อน

991

ขย้ำ

923

ใหญ่

946

แอบ

969

กะปิ

992

ขยี้

924

ใหม่

947

โอ๋

970

กะเพรา

993

ข้อ

925

ไหน

948

โอ่ง

971

กะสา

994

ข้อง

926

ไหม

949

โอน

972

ก้าง

995

ขอน

927

ไหล่

950

ไอ

973

กำ

996

ขัด

928

ไหว้

951

หา

974

กำแพง

997

ขาน

929

อย่า

952

ห่า

975

กิ่ง

998

ขำ

930

อยู่

953

ก๋ง

976

กิริยา

999

ขิง

931

ออก

954

กด

977

กู้

1000

เข่ง

932

อ่อน

955

ก้ม

978

เก

1001

เข็น

933

อะไร

956

กระดูก

979

เก๋ง

1002

เขี่ย

934

อัน

957

กระติก

980

เก่า

1003

เขียว

935

อา

958

กระตุก

981

เกิน

1004

เขื่อน

936

อ่าน

959

กระถาง

982

เกื้อ

1005

แขก

937

อาบ

960

กระทบ

983

เกือบ

1006

คง

938

อาละวาด

961

กระท้อน

984

แก้

1007

ครู่

939

อำเภอ

962

กระทะ

985

แก้ม

1008

ค้อน

940

อิ่ม

963

กระสอบ

986

โกน

1009

คัน

941

อีก

964

กล้า

987

โกหก

1010

คับ

942

อื่น

965

กอ

988

ไกว

1011

ค่า

943

อุ่น

966

ก่อ

989

ขณะ

1012

ค้าง

ที่

คำ

ที่

คำ

ที่

คำ

ที่

คำ

1022

คางคก

1045

จิก

1068

ซื่อ

1091

ตู่

1023

คาด

1046

จิ้ม

1069

ซุก

1092

ตูด

1024

คาบ

1047

จีน

1070

แซง

1093

เตียน

1025

คุ้ม

1048

จุด

1071

แซะ

1094

แตก

1026

เค้ก

1049

จูง

1072

ดง

1095

แตง

1027

เคาะ

1050

เจอะ

1073

ดัก

1096

แตะ

1028

เคี้ยว

1051

แจ้ง

1074

ดับ

1097

โต้

1029

แคะ

1052

เฉย

1075

ด้าน

1098

ถาก

1030

โค้ง

1053

ชม

1076

ดาบ

1099

ถ่าย

1031

งม

1054

ชวด

1077

ดาย

1100

ถ้ำ

1032

งวง

1055

ชะนี

1078

ด้าย

1101

เถียง

1033

ง่วง

1056

ชัก

1079

ดีด

1102

ทบ

1034

งอก

1057

ชา

1080

ดึก

1103

ท่อง

1035

งา

1058

ช้า

1081

ดูด

1104

ทอน

1036

เงา

1059

ชี้

1082

เด็ด

1105

ทัก

1037

โง่

1060

ชุก

1083

เดิม

1106

ท่า

1038

จด

1061

ชุ่ม

1084

เดือด

1107

ท้า

1039

จริยะ

1062

เช่น

1085

เดือน

1108

ทาก

1040

จ๊ะ

1063

แช่

1086

ใด

1109

ทาย

1041

จัง

1064

ซด

1087

ตบ

1110

ท้าย

1042

จ๋า

1065

ซัด

1088

ตอม

1111

ทีม

1043

จ่าย

1066

ซิ่ง

1089

ตะเกียบ

1112

ทุ่ง

1044

จำปา

1067

ซึ่ง

1090

ตะโกน

1113

ทุย

ที่

คำ

ที่

คำ

ที่

คำ

ที่

คำ

1114

เทียม

1137

แบ่ง

1160

ผ่า

1183

เพลีย

1115

แทง

1138

เบก

1161

ผาง

1184

เพียง

1116

แท่ง

1139

ใบไม้

1162

ผึ่ง

1185

แพ

1117

แท้ง

1140

ป่น

1163

ผึ้ง

1186

แพง

1118

ธง

1141

ประถม

1164

ผืน

1187

ไพ่

1119

นัด

1142

ประจำ

1165

ผุ

1188

ไพเราะ

1120

นาที

1143

ประชุม

1166

เผ็ด

1189

ฟอก

1121

นิ่ง

1144

ประดับ

1167

แผ่

1190

ฟอง

1122

เน่า

1145

ประธาน

1168

แผ่น

1191

ฟัก

1123

แนว

1146

ปะ

1169

โผล่

1192

ฟาก

1124

บ่น

1147

ปัก

1170

ไผ่

1193

ฟาง

1125

บัว

1148

ปัง

1171

ฝั่ง

1194

แฟง

1126

บ่า

1149

ปัด

1172

ฝัน

1195

แฟ้ม

1127

บาด

1150

ปัน

1173

ฝาก

1196

ภัย

1128

บาน

1151

ปั่น

1174

ฝ้าย

1197

ภาษา

1129

บำรุง

1152

ปา

1175

ฝุ่น

1198

มด

1130

บิดา

1153

ปาด

1176

ฝูง

1199

ม่วง

1131

บีบ

1154

ปี่

1177

พ่น

1200

มอบ

1132

บึง

1155

ปีก

1178

พร้า

1201

มะดัน

1133

เบา

1156

เปรอะ

1179

พอง

1202

มะเฟือง

1134

เบาะ

1157

เป่า

1180

พัง

1203

มูมมาม

1135

เบื่อ

1158

ผง

1181

พาด

1204

เมา

1136

แบก

1159

ผัว

1182

พาน

1205

เมื่อย

ที่

คำ

ที่

คำ

ที่

คำ

ที่

คำ

1206

แม้

1229

ระมัดระวัง

1252

เลียบ

1275

สิ้น

1207

โมโห

1230

รัง

1253

เลือก

1276

สด

1208

ย่อ

1231

ราก

1254

แลก

1277

สู่

1209

ยอม

1232

ริม

1255

แล่น

1278

สูง

1210

ยัด

1233

รู

1256

วง

1279

สูบ

1211

ยำ

1234

เริ่ม

1257

ว่าว

1280

เสีย

1212

ยิ่ง

1235

เรียบ

1258

ไว

1281

เสียม

1213

ยิน

1236

แรง

1259

ศอก

1282

ไส

1214

ยืม

1237

โรง

1260

สด

1283

ไส้

1215

ยุ

1238

ไร

1261

สถานี

1284

หัด

1216

เยาะ

1239

ล้อ

1262

สม

1285

หัน

1217

แย่

1240

ลอด

1263

สระ

1286

หาก

1218

แยก

1241

ลอย

1264

ส่วน

1287

ห่าง

1219

แยะ

1242

ละ

1265

ส้วม

1288

หาด

1220

ใย

1243

ละเอียด

1266

ส่อง

1289

ห่าน

1221

รก

1244

ล่า

1267

สอด

1290

ห้าม

1222

รบ

1245

ล่าง

1268

สะดวก

1291

หิด

1223

ร่ม

1246

ลาด

1269

สัก

1292

หิ้ว

1224

ร่วม

1247

ลาน

1270

สาก

1293

เหงา

1225

รวย

1248

ล้าน

1271

สาธุ

1294

เหงื่อ

1226

ระฆัง

1249

ลิ้นจี่

1272

สาลี่

1295

เหลา

1227

ระเบียง

1250

เลิก

1273

สำรับ

1296

เหา

1228

ระเบียบ

1251

เลีย

1274

สิ่ง

1297

เหี่ยว

ที่

คำ

ที่

คำ

ที่

คำ

ที่

คำ

1298

แห่

1321

กระปุกออมสิน

1344

ข้าวเจ้า

1367

ครูประจำชั้น

1299

แห้ง

1322

กอไผ่

1345

ข้าวต้ม

1368

ครูใหญ่

1300

แหย่

1323

ก้อนหิน

1346

ข้าวผัด

1369

ควบคุม

1301

แหละ

1324

กะหล่ำปลี

1347

ข้าวโพด

1370

คัดไทย

1302

โหน

1325

กับข้าว

1348

ข้าวมันไก่

1371

ค้าขาย

1303

ไห

1326

กางเกงขายาว

1349

ขี้มูก

1372

คิดถึง

1304

ไหล

1327

กางเกงขาสั้น

1350

ขี้หู

1373

ง่วงนอน

1305

ไหว

1328

กางเกงใน

1351

เข็มขัด

1374

งานบ้าน

1306

อก

1329

กาชาด

1352

เข้าใจ

1375

จงรักภักดี

1307

อด

1330

กายบริหาร

1353

เข้าแถว

1376

เจ็บป่วย

1308

อบ

1331

กิ่งไม้

1354

เขียนไทย

1377

เจ็บปวด

1309

อ้วน

1332

แกงจืด

1355

แข็งแรง

1378

เจ้าของ

1310

ออด

1333

แกงเผ็ด

1356

แข่งขัน

1379

เจ้าชาย

1311

อ้อย

1334

แกงส้ม

1357

ไขมัน

1380

เจ้าฟ้าชาย

1312

อัด

1335

แก้วน้ำ

1358

ไขลาน

1381

แจ่มใส

1313

อายุ

1336

ข้อต่อ

1359

ไข่ทอด

1382

ฉีดยา

1314

อุ้ม

1337

ข้อศอก

1360

ไข้เลือดออก

1383

ช่วยเหลือ

1315

เอว

1338

ของกิน

1361

คนแก่

1384

ชั้นเรียน

1316

เอี่ยม

1339

ของแข็ง

1362

คนขาย

1385

ชั่วโมง

1317

ไอ้

1340

ของใช้

1363

คนขายของ

1386

ชาวเขา

1318

กระดานดำ

1341

ของมีคม

1364

คนไข้

1387

ชาวใต้

1319

กระโดดยาง

1342

ของเล่น

1365

คนป่วย

1388

ชาวไทย

1320

กระติกน้ำ

1343

ขันน้ำ

1366

คนร้าย

1389

ชาวนา

ที่

คำ

ที่

คำ

ที่

คำ

ที่

คำ

1390

ชาวบ้าน

1413

ดำนา

1436

ต้นดาวเรือง

1459

ต้นส้ม

1391

ชุดนักเรียน

1414

ดินน้ำมัน

1437

ต้นทานตะวัน

1460

ต้นส้มโอ

1392

เชื่อฟัง

1415

ดีใจ

1438

ต้นทุเรียน

1461

ต้นหญ้า

1393

ซ่อนหา

1416

ดูแล

1439

ต้นไทร

1462

ต้นหอม

1394

ซักผ้า

1417

เด็กชาย

1440

ต้นน้อยหน่า

1463

ต้นหางนกยูง

1395

ซุกซน

1418

เด็กนักเรียน

1441

ต้นไผ่

1464

ต้นหูกวาง

1396

ดวงใจ

1419

เดินแถว

1442