มากกว่าเตรียมความพร้อมเข้า ป.1
คือ “ พั ฒ น า ”
IQ ดี EQ เด่นเล่นสร้างสรรค์
BANDEKPLEUM Knowledge Building And Skill Improvements School

โรงเรียนจะเปิดแล้ว พวกเราเดินทางระหว่างบ้านกับโรงเรียนอย่างไร
ให้ปลอดภัยจากโควิดนะ
ช่วยกันควบคุมดูแลการเดินทางระหว่างบ้านกับโรงเรียนอย่างเข้มข้น โดยหลีกเสี่ยงการเข้าไป สัมผัสในพื้นที่ต่างๆ ตลอดเส้นทางการเดินทางนะพวกเรา ^^