โรงเรียนจะเปิดแล้ว พวกเราเดินทางระหว่างบ้านกับโรงเรียนอย่างไร
ให้ปลอดภัยจากโควิดนะ

โรงเรียนจะเปิดแล้ว พวกเราเดินทางระหว่างบ้านกับโรงเรียนอย่างไร
ให้ปลอดภัยจากโควิดนะ
ช่วยกันควบคุมดูแลการเดินทางระหว่างบ้านกับโรงเรียนอย่างเข้มข้น โดยหลีกเสี่ยงการเข้าไป สัมผัสในพื้นที่ต่างๆ ตลอดเส้นทางการเดินทางนะพวกเรา ^^