มากกว่าเตรียมความพร้อมเข้า ป.1
คือ “ พั ฒ น า ”
IQ ดี EQ เด่นเล่นสร้างสรรค์
BANDEKPLEUM Knowledge Building And Skill Improvements School

เกมออนไลน์ สำหรับนักเรียนโรงเรียนสร้างเสริมและพัฒนาบ้านเด็กปลื้มเท่านั้น

วิทยาศาสตร์

 1. วิทยาศาสตร์เรื่องวัสดุที่ใช้ทำของใช้
 2. วิทยาศาสตร์จับคู่อวัยวะ
 3. วิทยาศาสตร์จับคู่อวัยวะน้องเหมียว
 4. วิทยาศาสตร์จับคู่ส่วนประกอบของพืช1
 5. วิทยาศาสตร์จับคู่ส่วนประกอบของพืช2
 6. วิทยาศาสตร์จับคู่ลักษณะต่างๆของพืช
 7. วิทยาศาสตร์จับคู่อวัยวะภายใน
 8. วิทยาศาตร์จับคู่หน้าที่ของอวัยวะภายใน
 9. วิทยาศาสตร์จับคู่อวัยวะภายนอก
 10. วิทยาศาสตร์สิ่งมีชีวิต
 11. วิทยาศาสตร์จับคู่ชื่อพืช
 12. วิทยาศาสตร์จับคู่สัตว์
 13. วิทยาศาสตร์เรื่องทิศ
 14. วิทยาศาสตร์วัฏจักรน้องเต่า
 15. วิทยาศาสตร์วัฏจักรผีเสื้อ
 16. วิทยาศาสตร์จับคู่วัสดุ1
 17. วิทยาศาสตร์จับคู่วัสดุ2
 18. วิทยาศาสตร์จับคู่วัสดุ
 19. วิทยาศาสตร์เรื่องทิศ