มากกว่าเตรียมความพร้อมเข้า ป.1
คือ “ พั ฒ น า ”
IQ ดี EQ เด่นเล่นสร้างสรรค์
BANDEKPLEUM Knowledge Building And Skill Improvements School

สวัสดี
น้อง

SCORE 0/4

ทำแบบฝึกหัดข้อเดิม

ครั้งที่2เป็นต้นไป

จะไม่ได้รับลูกข่างเพิ่มเติม

GAME FOR KIDS BY

สวัสดี
น้อง

ทำแบบฝึกหัดข้อเดิม

ครั้งที่2เป็นต้นไป

จะไม่ได้รับลูกข่างเพิ่มเติม

SCORE 0/4